Osobní asistence – OS Martin

774 429 111

Osobní asistence

Posláním naší organizace je zlepšení kvality života osob v nepříznivé sociální situaci.

Asistentky

Osobní asistence je terénní sociální služba, která probíhá v domácnosti uživatele. Tato služba je specifická tím, že je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a je poskytována na celém území hl. m. Prahy. Mezi úkony osobní asistence patří pomoc při:

  • zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • osobní hygieně
  • zajištění stravy
  • zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří senioři a osoby se zdravotním postižením od 15 let.

Asistentka s klientem

Kdo je osobní asistent

Osobní asistenti jsou kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách, jedná se však o různorodý pracovní tým (co se týče věku, vzdělání, jazykových, hudebních a dalších praktických dovedností a zájmů), což umožňuje výběr vhodného osobního asistenta pro každého uživatele.

Často je součástí osobní asistence určitá aktivizační činnost, některé osobní asistentky s uživateli hovoří cizími jazyky nebo s nimi hrají na hudební nástroje. Osobní asistenti se pravidelně účastní dalšího vzdělávání, aby mohli co nejlépe vyhovět potřebám uživatelů.

Průběh služby

Sociální pracovnice navštíví uživatele v jeho domácnosti, či v jiném místě, kde bude služba probíhat. Po uzavření smlouvy sepíše sociální pracovnice s uživatelem individuální plán péče, kde uživatel charakterizuje svá očekávání a osobní cíle.

Dále určí vhodného osobního asistenta. Sociální pracovnice v průběhu poskytované asistence komunikuje s uživatelem a společně hodnotí průběh osobní asistence a naplňování individuálního plánu uživatele.

Hlavní cíle

Hlavním cílem našich služeb je umožnit osobám se sníženou soběstačností žít běžným způsobem života ve svém domácím prostředí. Snažíme se poskytovat služby osobní asistence v zájmu našich uživatelů, v náležité kvalitě a takovými způsoby, aby bylo zajištěno dodržování lidských práv a svobod. Nedílnou součástí našich cílů je spokojenost uživatelů se službami.

Je pro nás důležité, aby se naše služby přizpůsobovaly individuálním potřebám uživatelů, co nejvíce podporujeme jejich samostatnost a nezávislost na službě. Snažíme se spolupracovat s přirozeným prostředím uživatelů, s rodinami, přáteli, podporujeme jejich sociální vazby.